Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1598130
Today
This Month
35
2263

เดย์วัน #22

เรื่อง ปัจจัย ทางจิตวิทยา ผู้สูงวัยในครอบครัว

โดย ศาสนาจารย์ ดร. วิชาญ ฤทธินิมิต

ในบริบทของวัฒนธรรมไทยนั้น จะคุณค่ากับผู้ที่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็ก ซึ่งก็คือพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของตน เมื่อท่านเหล่านั้นเข้าสู่วัยชรา ก็มักจะมีความคาดหวังในใจว่าลูกหลานจะเลี้ยงดูเอาใจใส่ต่อชีวิตบั้นปลายของตนเองตามที่ได้คาดหวังไว้

แต่เมื่อสภาพการณ์ไม่เป็นไปดังที่จนคิดไว้ ทั้งลูกหลานที่ไม่อยากรับภาระเลี่ยงดูของตน หรือเลี้ยงดูแต่ทำด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าความคาดหวังไว้ ย่อมก่ให้เกิดความน้อยเนื่อต่ำใจ ผิดหวัง และเสียใจในชีวิตเมื่อเข้าสู่วัยชราภาพ

ผลกระทบทางจิตวิทยาของผู้สูงวัยโดยส่วนใหญ่จึงเกิดสภาพจิตใจอบบถดถอยกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ ต้องการเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นอย่างมาก โดยเฉพาะจากลูกหลานของตนเอง ต้องการความรัก ความใกล้ชิด การดูแลเอาใส่ใจ การให้ความรู้สึกอบอุ่น อย่างจริงใจ โดยสรุปก็คือ ต้องการการเวลาที่มีคุณภาพจากลูกหลานของตนเอง หากไม่ได้รับตามนั้น จะเกิดปัญหาทางอารมณ์ เช่น เหงา ซึมเศร้า เบื่อหน่าย รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก รู้สึกว่าตนเองไร้ความหมาย ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ยุ่งกับผู้อื่น

จากสถิตชี้ให้เห็นว่า สังคมโลกปัจจุบัน มีอัตราการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน เนื่องมาจากความรู้สึกว่าตนเองคุณค่า ไร้ความหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ

หมายเหตุ:ข้อมูลจากหนังสือ ครอบครัวในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย ศจ.ดร.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต