Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1594898
Today
This Month
114
1769

เดย์วัน #10

ผู้สูงอายุไปพักในสถานพักฟื้น

โดย ศาสนาจารย์ ดร. วิชาญ ฤทธิ์นิมิตข้อแนะนำ กรณีที่ครอบครัวให้ผู้สูงวัยไปพักในสถานพักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุโลกในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสื่อมวลชน โดยเฉพาะในเรื่องสถาบันครอบครัว การเปลี่ยนแปลงที่กำลังกล่าวถึงนี้ หมายถึงที่ทัศนคติที่ครอบครัวหรือตัวผู้สูงวัยเองเห็นชอบว่าผู้สูงวัยในครอบครัวควรมีพื้นที่ส่วนตัวและมีสังคมท่ามกลางผู้สูงอายุด้วยกัน ซึ่งมีชีวิตประจำวันออกมาจากครอบครัวของลูกหลาน

แม้ว่าครอบครัวไทยจำนวนมากอายุยังไม่สามารถรับได้กับการปรับเปลี่ยนท่าทีในลักษณะนี้ อาจเป็นเพราะรู้สึกว่า การปฎิบัติเช่นนี้เป็นการอตัญญูต่อผู้มีพระคุณของตน แต่ทางตรงกันข้ามก็มีบางครอบครัวในสังคมไทยที่มีความจำกัดในหลายๆ ด้านที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เลือกที่จะส่งผู้อาวุโสในครอบครัวไปอยู่ในสถานพักฟื้นสำหรับคนชรา

 ในส่วนของผู้สูงวัยหลายๆ ท่านก็อาจมีความรู้สึกว่า ถ้าครอบครัวตัดสินใจส่งตนไปยังสถานพักฟื้นคนชรา พฤติกรรมนั้นสะท้อนว่า ลูกหลานไม่มีความรัก และเคารพต่อตนเอง และเป็นการอกตัญญูต่อตนเอง แต่ครั้นจะพักอาศัยร่วมกับครอบครัวของลูกหลานก็รู้สึกใจ

หากครอบครัวและตัวผู้สูงวัยเองได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจ ตลอดจนยอมรับว่า สังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว ตลอดจนยอม วิถีชีวิตในดีตกับปัจจุบันก็มีความแตกต่างมากขึ้นทุกที

 การปรับเปลี่ยนความคิด ท่าที ตลอดจนความรู้สึก ก็น่าจะสามารถเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น
ประเด็นที่ควรพิจาณาในเรื่องนี้ไม่ใช่ความถูกต้อง ดีหรือไม่ดี แต่เป็นความแตกต่างตามความจำเป็นของแต่ละครอบครัวก็เท่านั้น

หากเราคิดและการกระทำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแห่งสมัยปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดท่าที่จะทำได้ อย่าวางการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์หรือคิดเอาเอาเองว่า “ก็ฉันไม่ชอบซะอย่าง ใครจะว่าอย่างไรก็ข่าง


หมายเหตุ:จากส่วนหนึ่งของหนังสือ "ครอบครัว" เขียนโดย ดร.วิชาญ ฤทธิ์นิมิต โดยได้รับอนุญาตถูกต้อง