Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600129
Today
This Month
23
772

ไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไป

โดย JIL Thailand – ภาวนาประจำวัน

 

รามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย

อห์น 14:27

พระเยซูคริสต์และตัวข้าพเจ้าเองเป็นเหมือนคนแปลกหน้าต่อกันมาเป็นเวลานาน แต่แล้วในที่สุดข้าพเจ้าก็พบกับพระองค์อีกครั้งผ่านการเรียนพระคัมภีร์ที่โบสถ์ พระเยซูตรัสกับข้าพเจ้าอย่างกระจ่างชัดโดยทางพระวจนะของพระองค์ ผ่านผู้เผยพระวจนะ ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระกิตติคุณ และผ่านทางเรื่องราวแห่งความรักของเหล่าอัครสาวก พระองค์ยังทรงตรัสผ่านทางสมาชิกผู้ร่วมเรียนพระคัมภีร์กับข้าพเจ้า ในที่สุดดวงตาของข้าพเจ้าก็เบิกกว้างมองเห็นว่าพระเยซูทรงรู้จักและรักข้าพเจ้าพระองค์ทรงล่วงรู้เส้นทางชีวิต ความล้มเหลว พละกำลังของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเข้าใจข้าพเจ้า

สาระนี้กระทบข้าพเจ้าอย่างจัง ข้าพเจ้าทราบมาว่าพระเยซูต้องการให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนวิถีชีวิต และก็ทราบว่าพระองค์รักข้าพเจ้าอย่างที่สุดในแบบอย่างที่ข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้ารู้จักพระเยซูเป็นครั้งแรกในลักษณะของผู้ที่ประทับอยู่กับข้าพเจ้าตลอดเวลา ผู้ที่ทรงเดินเคียงข้างและนำดิฉันผ่านมรสุมชีวิต

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เราในการที่จะดำรงชีวิตโดยปราศจากความกลัวและมีเกียรติพระองค์ทรงวางพระทัยในพระเจ้าตลอดระยะเวลาที่เสด็จไปสู่กางเขนในเบื้องต้นการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ดูเหมือนว่าจะเป็นความล้มเหลวแต่แล้วความเศร้าสลดนี้กลับกลายเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ และในเวลาสองพันปีต่อมา องค์พระเยซูคริสต์ก็ได้เปลี่ยนชีวิตของข้าพเจ้า

ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพระองค์ทราบถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้นั้นก็ด้วยของประทานแห่งสันติสุขและความมั่นใจจากพระองค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงของพระองค์ตลอดเวลา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

November 01,2017