Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600117
Today
This Month
11
760

เพชรในมงกุฎ

โดย JIL Thailand – ภาวนาประจำวัน

 

ในวันนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขา เพราะเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ดังฝูงแกะ   เขาทั้งหลายจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์ อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎ

 เศคาริยาห์ 9:16

เศคาริยาห์ยกข้อความจาก 2:10 ด้วยความคาดหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมา เรื่องราวความเป็นกษัตริย์เป็นที่คุ้นเคยกันดีก่อนการตกไปเป็นเชลย (อิสยาห์9:6,7;อาโมส 9:11,12) และพระเมสสิยาห์ในที่นี่ถูกพรรณาไว้เพื่อผู้กลับมา (กษัตริย์เปอร์เซียจะขี่ม้า แต่ผู้นำสันติภาพจะขี่ลา; ข้อ 9) กษัตริย์องค์นี้จะนำสันติภาพและความมั่นคง แต่ให้เฉพาะแก่ผู้ที่รอคอยด้วยความคาดหวังเท่านั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำเสรีภาพและการฟื้นฟู (ข้อ 11-13) จากนั้น ภาพที่ชัดเจนในข้อ 14-16 เป็นภาพของพระเจ้าที่ปรากฏในลมพายุ ทำให้ประชากรของพระองค์มีชัยในสงครามและเฉลิมฉลองในงานเลี้ยง ขณะที่พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะปกป้องประชากรที่เป็นเหมือนเพชรในมงกุฎ ประชากรของพระเจ้าจะมีความพึงพอใจ (ข้อ 17)!

 

          มัทธิว21:5 และยอห์น12:15ต่างอ้างถึงข้อ 9 เมื่อบันทึกว่าพระเยซูทรงลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม การกระทำของพระองค์ถูกตีความชัดเจนว่าหมายถึงพระลักษณะของการเป็นพระเมสสิยาห์แต่ผู้เขียนพระกิตติคุณไม่ได้อ้างต่อไปในข้อ 10 เพราะรู้ว่านิมิตนี้เป็นจริงเพียงส่วนเดียว

 

ขณะที่เรารอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงใช้ภาพแต่ละภาพในข้อ 14-16 อธิษฐานเพื่อตัวคุณเองที่อยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความขัดแย้ง และอธิษฐานเผื่อโลกของเราด้วย

 

ข้าแต่พระเจ้า สรรเสริญพระองค์ที่ ทำให้ภาพประกายของเพชรในมงกุฎที่กำลังส่องแสงในดินแดนของพระองค์ ว่ามีความหมายกับลูกอย่างไร? เวลานี้ลูกมีชีวิตอยู่ในยุคที่มีความตื่นเต้นแต่เต็มด้วยปัญหา ลูกจึงขอมุมมองที่เต็มไปด้วยความหวังจากพระเจ้าในวันนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

 

June 2, 2017