Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600168
Today
This Month
62
811

การสืบทอด

คอลัมน์ ท่อพระพร

 

แต่พระองค์ทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าถวายนั้นเสีย และไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ และอยู่งานประจำพระองค์

1 พงศ์กษัตริย์ 12:8

หลังจากซาโลมอนสิ้นพระชนม์ เรโหโบอัมพระโอรสได้ทรงสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระองค์ (ข้อ 1) ประชาชนได้มาร้องทูลต่อพระราชา ด้วยหวังว่าพวกเขาจะได้รับการผ่อนปรนจากการถูกบังคับให้ใช้แรงงาน (ข้อ 4) คำว่า “แอกหนัก” และ “งานหนัก” ทำให้เราคิดถึงพระธรรมอพยพ (1:14;2:23;5:9;6:6,9) ซึ่งเป็นการกล่าวหาว่าการปกครองของซาโลมอนทำให้ประชาชนกลับไปสู่การเป็นทาส เรโหโบอัมเห็นอะไรจากการปกครองของพระราชบิดา? แต่แทนที่จะเชื่อฟังคำปรึกษาของผู้อาวุโสที่เคยรับใช้ซาโลมอนเรโหโบอัมกลับทำตามคนหนุ่มซึ่งอาจเพิ่งมาใหม่ และบังคับประชาชนให้ทำงานหนักกว่าเดิม (ข้อ 8-15)

ข้อ 16 ฟังดูแปลกแต่แสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธการปกครองของเรโหโบอัม และผลก็คือประชาชนอิสราเอลกลับไปยังเต็นท์ของตน ความพยายามทางการทูตของเรโหโบอัมล้มเหลว และพระองค์ทรงถูกบีบให้ต้องหนีไปยังเมืองเยรูซาเล็ม (ข้อ 18) ตอนท้ายของตอนนี้เราได้เห็นว่าเยโรโบอัมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนือเผ่าต่างๆทางตอนเหนือของอิสราเอล เว้นแต่เผ่ายูดาห์ทางตอนใต้เท่านั้นที่ยังคงจงรักภักดีต่อเรโหโบอัม(ข้อ20)

คำแนะนำของผู้อาวุโสที่ให้แก่เรโหโบอัม (ข้อ 7) สะท้อนหลักการการเป็นผู้นำอย่างผู้รับใช้ซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน คือการใช้อำนาจ และสิทธิอำนาจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้แต่เริ่มแรกสำหรับผู้ที่เป็นกษัตริย์ปกครอง (เฉลยธรรมบัญญัติ 17:20) และเราได้เห็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากพระเยซู กษัตริย์ผู้ทรงเป็นผู้รับใช้ (มาระโก 10:45)