Get Adobe Flash player

Visitors Counter

1600144
Today
This Month
38
787

พัฒนาชีวิตผู้รับใช้ด้วยพระคุณ

โดย : ศาสนาจารย์ ดร. วิชาญ ฤทธิ์นิมิต

พระเจ้าทรงใช้เรื่องราวของท่านโมเสสที่พยายามปฏิเสธและบอกปัดการทรงเรียกและทรงเลือกของพระเจ้าเพื่อเตือนสติผม ที่สุดแล้วโมเสสต้องยอมจำนนต่อพระองค์ ผมเป็นใครเล่าที่จะปฏิเสธหรือบอกปัดพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผมได้ ผมเป็น เพียงผู้เล็กน้อยที่มีชีวิตที่ชีวิตปราศจากซึ่งความดี หากพระเจ้ามีพระประสงค์ในชีวิตของผม ผมก็ควรตอบรับการทรงเรียกและทรงเลือกของพระองค์ ตอบสนองต่อพระบัญชาของพระ องค์ดังเช่นนาง มารีย์ ผมควรพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อม ที่จะเป็นไปตามคำของท่าน”

การพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้รับใช้ได้เริ่มขึ้นอย่างไม่คาดฝัน สามปีในโรงเรียน พระ คริสตธรรมเบ็ธเอล ทุ่งมหาเมฆ ผมถูกฝึกเรื่องความรู้ในด้านพระธรรมคัมภีร์ทั่วไปทฤษฎีหลักศาสนศาสตร์ ระบบ หลักการประกาศข่าวประเสริฐ หลักการเทศนา การนำประชุมต่างๆ ศาสนพิธี เหล่านี้เป็นต้น แต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องทางวิชาการ แต่กลับเป็นเรื่องการ ดำเนินชีวิตในบทบาทของผู้รับใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตในการรับ ใช้ในคริสตจักรท้องถิ่น

นักเทศน์ ผู้รับใช้ และศิษยาภิบาลหนุ่ม

สามปีต่อมาภายหลังสำเร็จการศึกษาจากพระคริสตธรรม ผมมีโอกาสนำความรู้ในทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ สนามฝึกแห่งแรกก็คือสถานคริสเตียนบริการ ซึ่งภายหลังได้สถาปนาเป็นคริสตจักรประชาคม

การเปลี่ยนฐานะจากนักศึกษามาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลานั้น เต็มไปด้วยความตื่นเต้นในขณะเดียวกันผมก็ยังเต็มไปด้วยความรู้สึกว่า ตัวเองก็ยังไม่สมควรที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเลย ผมจึงตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองอยู่ในฐานะดังกล่าวโดย พระคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริง ผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาปรนนิบัติรับใช้นั้นล้วนแต่เป็นนคนหนุ่มสาวโดยมากเป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัย กล่าวอีกนัย หนึ่งก็คือ พระเจ้าทรงประทานโอกาสให้พัฒนาวุฒิภาวะการเป็นผู้รับใช้ผู้นำและเป็นศิษยา ภิบาลอย่างเต็มตัวในเวลานั้น ผมได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจอย่างเต็มที่ โดยผมถือว่าระยะเวลาเกือบสองปี ในการรับใช้เป็นการปูพื้นฐานแห่งการเป็นศิษยาภิบาลให้แก่ผมอย่างดีเยี่ยม สิ่ง ที่ผมได้เรียนรู้จากการเป็นผู้รับใช้ ผู้นำ และศิษยาภิบาลนั้น คือ ให้แก่ผมอย่างดีเยี่ยม สิ่งที่ ผมได้เรียนรู้จากการเป็นผู้รับใช้ ผู้นำ และศิษยาภิบาลนั้น คือ

ผู้รับใช้ ผู้นำ และศิษยาภิบาลนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยความชัดเจนในการทรงเรียกทรง เลือก และการทรงเจิมของพระเจ้าที่มีต่อชิตของตนเอง แม้ว่าผมจะตอบสนองต่อการทรงเรียก ทรงเลือก และทรงเจิมของพระเจ้าแล้วก็ตาม ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไร ผมทั้งสง สัย อยากรู้อยากเห็น และอยากได้ความชัดเจนหรือการตอกย้ำจากพระเจ้าอยู่เสมอ ผมจำได้ว่า ครั้งแรกพระเจ้าทรงตอบข้อสงสัยของผมผ่านความฝันอย่างชัดเจน ในความฝันผมเป็นล่ามแปลให้กับมิชชันนารี ขณะที่มิชชันนารีกำลังเทศนาอยู่ที่สูง ผมได้แปลอย่างขะมัก เขม้น เมื่อแปลได้สักพักใหญ่ๆก็ปรากฎว่ามิชชันนารีคนนั้นหายไป เหลือแต่ผมเทศนาอยู่ผู้เดียว ภาพข้างหน้าของผมเต็มไปด้วยฝูงชนมากมายซึ่งยืนอยู่ในน้ำ ระดับน้ำสูงเกือบเท่าคอ ทุกคน หลังกจากผมเทศนาไปสักพักน้ำก็ค่อยๆลดลงในที่สุดน้ำก็ลดหายไปหมด และ ประ ชากรก็ยืนอยู่บนพื้นแห้ง และทุกคนก็ฟังคำเทศนาของผมอย่างตั้งใจ เมื่อตื่นจากความฝันแล้วพระเจ้าทรงให้ความเข้าใจแก่ผมว่า วันข้างหน้า พระองค์จะทรงใช้ผมออกมาทำงานที่ไม่อยู่ภายใต้มิชชันนารีอีก.

 

(อ่านต่อฉบับหน้า)

November 1, 2017